uitnodingig voor- en agenda van de ALV dd 29-11-2017

 • Home
 • Nieuws
 • uitnodingig voor- en agenda van de ALV dd 29-11-2017

Uitnodiging voor- en de agenda van de Algemene Ledenvergadering van B.C. den Ossaert
op woensdag 29 november 2017 om 20:00 uur


In Restaurant “het Bonte Hert”
Adres: Grote Markt 12 te 4561 EB Hulst
( zij- ingang links van terras en trap naar boven)

In deze Algemene Ledenvergadering wordt het seizoen 2016-2017 afgesloten en wordt er door Uw bestuur
oa. verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde (financiële) beleid.
Tevens wordt het al begonnen seizoen 2017-2018 verder samen met U voorbereid en gepland.

 • Agenda:
  1. Opening en mededelingen:
  - Vaststellen agenda:
  2. Binnengekomen stukken (voor deze vergadering van belang zijnde)
  3. Behandeling van concept notulen vorige ALV dd 23 november 2016:
  ( Zie Website www.bcdenossaert.nl (Log in - ga naar Leden hoofdstuk en dan naar Notulen ALV)
  4. Behandeling van de jaarverslagen seizoen 2016-2017:
  a. Secretariaat (algemeen) (Jeroen)
  b. Ledenadministratie (2de secretaris Patrick)
  c. Competitie (Miriam / Peter)
  d. Jeugd (Miriam en overige jeugdtrainers)
  5. Bestuursverkiezing:
  • Conform art 12 lid 3 onder a van de Statuten treden af:
  -  Miriam de Maat (competitie senioren en Jeugdzaken) (herkiesbaar)
  -  Freddy Krieckaart (Algemeen bestuurslid)(herkiesbaar)
  -  Jeroen Berben (Voorzitter/waarnemend 1ste secretaris) (herkiesbaar als Voorzitter)
           (De voorzitter dient conform art 12 lid 1 onder c in functie te worden verkozen)
  • Verkiezing van 1ste secretaris van B.C. den Ossaert.
  (deze functie is nu 9 jaar vacant geweest, indien geïnteresseerd kunt u meer informatie over deze functie verkrijgen bij Uw bestuur en zich voorafgaand aan deze vergadering kandidaat stellen, tijdens de vergadering worden geen leden meer geworven voor de invulling van deze functie)
  6. Financieel verslag seizoen 2016-2017 (Mirella)
  7. Verslag van de kascommissie
  8. Verkiezing kascommissie lid: - Peter Arens (was laatste jaar en treed af), - Theo van den Berg (nog 1 jaar) en Björn de Mul (nog 2 jaar)
  9. Begroting seizoen 2017-2018 (Mirella)
  10. Actuele ledenstand
  a. Jeugd
  b. Senioren
  11. Contributie vaststelling (voor seizoen 2018-2019)
  12. Voorbespreking/nabespreking en/of stand van zaken mbt:
  a. Jeugd (ook competitie en invulling functie jeugdcompetitieleider)
  b. Senioren (ook competitie)
  c. Nieuwjaarstoernooi op woensdag 3 januari 2018
  d. Enkelspel clubkampioenschappen Senioren en schema van verloop van de voorronden (poulewedstrijden/kruisfinales en halve finales))
  e. Clubkampioenschappen senioren en jeugd op zondag 8 april 2018
  f. Vaststellen strekte lijst ( A & B lijst senioren)
  g. Eerder huren in augustus ter voorbereiding (competitie) seizoen ( laatste 2 woensdagen augustus)
  h. Organisatie ZGP (Zeeuws (Jeugd) Grand Prix)) toernooi op zaterdag 14 april 2018
  i. Familiemiddag op zaterdag 26 mei 2018 (toegankelijk voor alle leden en hun familie)
  j. Stand van zaken mbt herencompetitie/-uitwisselingswedstrijden.
  k. Opzetten van een dubbelcompetitie binnen eigen vereniging op woensdagavond
  l. Doorhuren in juni
  13. Wat verder ter tafel komt
  • Clubkleding
  • Deelname aan ZVK (Zeeuws-Vlaams kampioenschap) op zondag 25 maart 2018 in Terneuzen.
  14. Rondvraag
  15. Sluiting


Namens het Bestuur van B.C. den Ossaert
De voorzitter Jeroen Berben

 

Jeugdleden van B.C. den Ossaert kunnen zich laten vertegenwoordigen door 1 van hun (meerderjarige) ouders. of hun inbreng, cq vragen of opmerkingen via 1 van de overige meerderjarige en aanwezige leden van B.C. den Ossaert ter behandeling indienen.

GRAAG AFMELDEN bij Bestuur, mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij deze Jaarvergadering van B.C. den Ossaert