Uitnodiging ALV dd 20-11-2018

Op dinsdag 20 november 2018 wordt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden van onze vereniging.

De vergadering zal worden gehouden in Café-Restaurant het Bonte Hert aan de Grote Markt te Hulst. Aanvang is 20:00 uur.

Op deze vergadering wordt het seizoen 2017-2018

afgesloten en wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het door haar gevoerde beleid, ook op financieel gebied. Tevens zal het huidige, lopende, seizoen worden besproken,

MOCHT U NIET OP DEZE VERGADERING AANWEZIG KUNNEN ZIJN VERZOEKEN WIJ U ZICH AF TE MELDEN BIJ HET BESTUUR

 

Agenda:
1. Opening en mededelingen:
- Vaststellen agenda:
2. Binnengekomen stukken (voor deze vergadering van belang zijnde)
3. Behandeling van concept notulen vorige ALV dd 29 november 2017
( Zie Website www.bcdenossaert.nl (Log in - ga naar Leden hoofdstuk en dan naar Notulen ALV)
4. Behandeling van de jaarverslagen seizoen 2017-2018
    a. Secretariaat (algemeen)
    b. Ledenadministratie
    c. Competitie
    d. Jeugd
5. Bestuursverkiezing:
    • Conform art 12 lid 3 onder a van de Statuten treden af:
                    o Mirella de Vijlder (herkiesbaar)
                    o Eddy van der Veeken (herkiesbaar)
                    o Patrick Willaert (herkiesbaar)
    • Verkiezing van 1ste secretaris van B.C. den Ossaert.
    (deze functie is nu 10 jaar vacant geweest, indien geïnteresseerd kunt u meer informatie over deze functie verkrijgen bij Uw bestuur       en zich voorafgaand aan deze vergadering kandidaat stellen, tijdens de vergadering worden geen leden meer geworven voor de             invulling van deze functie)
    • Verkiezing van Björn de Mul als bestuurslid
    Björn de Mul stelt zich verkiesbaar als bestuurslid van B.C. den Ossaert voor de taak van Webmaster.
6. Financieel verslag seizoen 2017-2018
7. Verslag van de kascommissie
8. Verkiezing kascommissie lid: - Theo van den Berg (treed af) en Björn de Mul (treed af) Angelo de Munck nog 2 jaar
9. Begroting seizoen 2018-2019
10. Actuele ledenstand
    a. Jeugd
    b. Senioren
11. Contributie vaststelling (voor seizoen 2018-2019)
12. Voorbespreking/nabespreking en/of stand van zaken mbt:
    a. Jeugd (ook competitie)
    b. Senioren (ook competitie)
    c. Nieuwjaarstoernooi op woensdag 2 januari 2019
    d. Enkelspel clubkampioenschappen Senioren en schema van verloop van de voorronden (poulewedstrijden/kruisfinales en halve               finales))
    e. Clubkampioenschappen senioren en jeugd op zondag 14 april 2019
    f. Vaststellen strekte lijst ( A & B lijst senioren)
    g. Eerder huren in augustus ter voorbereiding (competitie) seizoen ( laatste 2 woensdagen augustus)
    h. Organisatie ZGP (Zeeuws (Jeugd) Grand Prix)) toernooi op zaterdag 18 mei 2019
    i. Familiemiddag op zaterdag 25 mei 2019 (toegankelijk voor alle leden en hun familie)
    j. Stand van zaken mbt herencompetitie/-uitwisselingswedstrijden.
    k. Opzetten van een dubbelcompetitie binnen eigen vereniging op woensdagavond
    l. Doorhuren in juni
    m. 45 jarig bestaan van de vereniging op 12 juni 2019
13. Wat verder ter tafel komt
    • Deelname aan ZVK (Zeeuws-Vlaams Kampioenschap) op zondag 31 maart 2019 te Terneuzen
14. Rondvraag
15. Sluiting